Projekty UE

Lipiec 2016

Od dnia 13.07.2016 do dnia 22.08.2016 rozpoczynamy przyjmowanie ofert w ramach projektu
„Rozwój działalności badawczo-rozwojowej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ZAP-MECHANIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup wyposażenia działu B+R niezbędnego do opracowania innowacyjnych produktów dla przemysłu metalowego”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski.

Przedmioty ofert:
• Urządzenie do pomiaru odchyłek kształtów (okrągłościomierz) (pobierz ofertę); aktualizacja - anulowanie zapytania (pobierz dokument)
• Współrzędnościowa maszyna pomiarowa portalowa (pobierz ofertę); aktualizacja - anulowanie zapytania (pobierz dokument)

Czerwiec 2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
„Wdrożenie technologii nawęglania metodą próżniową narzędzi do montażu instalacji hydraulicznych”

Grudzień 2010

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
„Wzrost konkurencyjności firmy ZAP-Mechanika poprzez rozbudowę parku maszynowego”

Sierpień 2006

Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw PHARE 2003
„Zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie Ede CAM”

Innowacyjna Gospodarka

Copyright © 2015-2020 ZAP - Mechanika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RODO - klauzula informacyjna